روز: مارس 4, 2022

پازولینی
حرف آزاد

پازولینی

درباره «پازولينی» شاعر: – آلبرتو مورآويا نمی توان يک شاعر را از ديگری برتر دانست اما «پازولينی», شاعر برجسته ی…
فیلم نو آور چیست؟
وادی هنر

فیلم نو آور چیست؟

  اصطلاح سینمایی برای توصیف درام های جنایی که قهرمان داستان آن در دنیایی بی رحم زندگی می کند. سبک…