روز: مارس 17, 2022

نگاهی بدون ایثار به فیلم “ایثار”
نقد فیلم

نگاهی بدون ایثار به فیلم “ایثار”

نگاهي بدون ايثار به فيلم «ايثار» شاهكار تاركوفسكي ؛هر هديه يي گونه يي ايثار است نويسنده: مهسا علي بيگي در…