آرتور شوپنهاور؛ فیلسوف برجسته آلمانی و وارث حقیقی کانت

شوپنهاور
وادی هنر

شوپنهاور

بسیاری از آدمیان زیاده از حد در زمان حال زندگی می کنند که این ها سبکسرانند . و دیگران بیش…