آندری تارکوفسکی / اینگمار برگمان : شباهت‌ها و تمهیدات بصری

اینگمار برگمان و تارکوفسکی
کارگردان ها

اینگمار برگمان و تارکوفسکی

اینگمار برگمان و تارکوفسکی هنگامی که اینگمار برگمن از آندری تارکوفسکی گفت : ….آن‌چه بر «آندره تارکوفسکی» گذشت، نمونه‌ی بارز…