از نیچه چه می آموزیم؟

حافظ و نیچه و نیچه و حافظ
وادی هنر

حافظ و نیچه و نیچه و حافظ

شعر نیچه برای حافظ /داریوش آشوری فریدریش ویلهلم نیچه (۱۸۴۴­‏-‎۰۰‎‏۱۹) را فیلسوفِ فرهنگ نامیده اند، زیرا درگیریِ اصلیِ اندیشه‌یِ او…
نیچه نیچه نیچه
وادی هنر

نیچه نیچه نیچه

Untimely meditations (fried Nietzsche 1900-1844) به گفته ی ویل دورانت نیچه نابغی است که نبوغ اش بیش از هر کس…