ال اچینو و زخم صورت

زخم صورت آل پاچینو
معرفی فیلم های خوب

زخم صورت آل پاچینو

چند نکته جالب درباره SCAR FACE 1-دی‌پالما از این می‌ترسید که فیلمش به برداشت دیگری از پدرخوانده تبدیل می‌شود. به…