«این خانه سیاه است» را از نظر فکری و پولی من درست کردم

ابراهیم گلستان: شمشیر دفاع از توهمات ندارم
کارگردان ها

ابراهیم گلستان: شمشیر دفاع از توهمات ندارم

ابراهیم گلستان: شمشیر دفاع از توهمات ندارم حرف‌هایی از جنس همیشه فاطمه علی‌اصغر «من فقط پسر صاحب کافه را یادم…