بازیگران قبل از انقلای

جشنواره سپاس چیست و چه کرد؟
وادی هنر

جشنواره سپاس چیست و چه کرد؟

نخستین “سپاس” از سینمای ایران سینما در سال ۱۲۷۶ شمسی و با نظر مساعد «مظفرالدین شاه» وارد ایران شد. منابع…