بیسوادری بازیگران مطرح ایران

بیسوادان جامعه را بشناسیم
حرف آزاد

بیسوادان جامعه را بشناسیم

تعریف سواد از نظر سازمان جهانی یونسکو تعريف كلاسيك سواد، توانايی خواندن و نوشتن است. اما بر اساس تعريف يونسكو،…