ترانه نویسی

جان لنون : تصور کن هیچ بهشتی نیست
وادی هنر

جان لنون : تصور کن هیچ بهشتی نیست

تصور کن که بهشتی نیست آسونه، اگر تلاش کنی هیچ جهنمی زیر ما نیست بالای ما تنها آسمان باشد تصور…