تلویزیون و سینما و دین

دین و سینما
نقد فیلم

دین و سینما

بسمه تعالی سینمای دینی یا دین سینمایی؟ نگاهی به آثار معنا گرای سینما و تلویزیون نوشته : دکتر سید علی…