جهان و تاملات فیلسوف گزیده هایی از نوشته های آرتور شوپنهاور | آرتور شوپنهاور

شوپنهاور
وادی هنر

شوپنهاور

بسیاری از آدمیان زیاده از حد در زمان حال زندگی می کنند که این ها سبکسرانند . و دیگران بیش…