جیمی هندریکس

موسیقی راک چیست ؟
وادی هنر

موسیقی راک چیست ؟

Rock  موسیقی در دهه 1950 نوعی جدید از موسیقی بوجود آمد که در ابتدا             Rock and roll  وبعدها     rock    نامیده…