دو نامۀ بسیار زیبا از سهراب سپهری (به نازی و مهری)

یادداشت‌های منتشر نشده سهراب سپهری
حرف آزاد

یادداشت‌های منتشر نشده سهراب سپهری

/نامه ای از سهراب: نوشته شده بیش از نیم قرن پیش. خواندن این نامه زیبا را از دست ندهید و…