سایت www.atreeart.com

اصغر فرهادی بالاخره جواب همه را داد
کارگردان ها

اصغر فرهادی بالاخره جواب همه را داد

بهترین راه فیلم دیدن از منظر اصغر فرهادی «اصغر فرهادی» کارگردان اسکاری که برای داوری بخش «جریان‌های نو» جشنواره بین‌المللی…