فلسفۀ شوپنهاور در ژرف‌ترین لایه‌اش «مشق مرگ» است

شوپنهاور
وادی هنر

شوپنهاور

بسیاری از آدمیان زیاده از حد در زمان حال زندگی می کنند که این ها سبکسرانند . و دیگران بیش…