مفاهیم موسیقی

مفاهیم موسیقی
وادی هنر

مفاهیم موسیقی

                                                  ((موسیقی)) موسيقي يكي از هدفهاي زيباست كه از ابتداي خلقت در نهاد طبيعت مستور بوده . آهنگ مرغان خوش…