موسیقی راک چیست ؟

موسیقی راک خشن است چند نوع موسیقی rock وجود دارد ؟
وادی هنر

موسیقی راک خشن است چند نوع موسیقی rock وجود دارد ؟

  دهه 1980 گونه ای دیگر از  موسیقی راک به وقوع پیوست . این سبک هوی متال  ( heavy metal…
موسیقی راک چیست ؟
وادی هنر

موسیقی راک چیست ؟

Rock  موسیقی در دهه 1950 نوعی جدید از موسیقی بوجود آمد که در ابتدا             Rock and roll  وبعدها     rock    نامیده…