نکات طلایی در نگارش فیلم نامه – نوآوری های روز

فيلمنامه فراموشي محسن مخملباف را بخوانید و نقد کنید
کارگردان ها

فيلمنامه فراموشي محسن مخملباف را بخوانید و نقد کنید

فيلمنامه فراموشي محسن مخملباف     آپارتماني در يك مجتمع مسكوني، روز: مردي كور با سن متوسط، از تاريكي اتاقي…