هنر همیشه بر حق بودن 38 راه پیروزی در هنگامی که شکست خورده اید | آرتور شوپنهاور

شوپنهاور
وادی هنر

شوپنهاور

بسیاری از آدمیان زیاده از حد در زمان حال زندگی می کنند که این ها سبکسرانند . و دیگران بیش…