پرویز مشکاتیان: خاطرات و دیدگاه‌های او را در قالب یک مصاحبه

پرویز مشکاتیان
وادی هنر

پرویز مشکاتیان

مصاحبه ای از  ؛ سرکار خانم رولازمزمه در 31 مرداد ماه 1380   امروز جوانان ضرباهنگ زمان خودشان را می…